Program Hypo

Pro děti předškolního věku (cca 5,5 – 7 let), jež potřebují rozvinout některé dovednosti potřebné ke zvládání požadavků v prvním ročníku základní školy, je určen program HYPO (autorky PhDr. Zdeny Michalové, Ph.D.).

Komu je určen?

Dětem s diagnózou ADHD/LMD, jež se projevuje zejména poruchou aktivity a pozornosti. Dětem nezralým, s odkladem školní docházky. Dětem bez obtíží, na procvičení dílčích dovedností, jako prevence školní neúspěšnosti. Lze jej s úpravami využít pro děti s lehkou mentální retardací až do věku 9 – 10 let.

Formy práce

 • individuální (více efektivní) Těžištěm je domácí práce rodiče s dítětem, společně pracují na zadaných úkolech. Do poradny docházejí dle domluvy 1x za týden nebo čtrnáct dní, kde dostanou přesné instrukce k plnění úkolů, konzultují své postupy a zkušenosti s domácím plněním a obdrží další materiály na další období.
 • skupinová (potřebné jsou jisté úpravy) Pro práci v MŠ apod.; skupina maximálně pětičlenná s vedením dvou dospělých. Metodika programu Především je potřebná motivace rodičů pro tento program. Bez jejich správného naladění na práci s dítětem a vytvoření časového prostoru (cca ½ hod.) pro každý den se nepodaří dítě zaujmout, pro plnění úkolů správně motivovat, pak se i práce stává neefektivní. Proto jsou i cvičení sestavena hravou formou, aby bylo dítě co nejvíce naladěné na jejich splnění.
 • celý program trvá 10 týdnů + 2 týdny navíc se přidávají na procvičení úkolů, které dítě ještě dobře nezvládlo a je třeba je zopakovat
 • jedna lekce trvá týden
 • každý den plní dítě 6-7 úkolů (ty se v obměnách opakují každý den, ale stoupá jejich náročnost)
 • na úvodním listu každé lekce jsou podrobné instrukce ke každému úkolu • úkoly v druhé polovině programu jsou časově limitované (pro kontrolu, jak se dítě zdokonaluje, jak zrychluje svou práci; připravuje dítě na situaci ve škole, kde bude potřebné stačit pracovnímu tempu spolužáků) Oblasti, které program rozvíjí
 • pozornost
 • kognitivní funkce (paměť, myšlení, řeč, početní představy)
 • percepční funkce (zrakové, sluchové a prostorové vnímání)
 • vizuomotorická koordinace (souhra funkcí zrakového vnímání a jemné motoriky ruky)
 • pracovní návyky (přijmout úkol, pracovat na něm, dokončit jej; zodpovědnost, schopnost oddělit práci od zábavy, vyvinout úsilí)
 • vztah, vzájemná vazba, spolupráce mezi rodičem a dítětem
 • rodič se učí chválit a povzbuzovat své dítě, dávat najevo sounáležitost, respektovat individuální možnosti, rozpoznávat, kdy je čas pro práci, co dítě rozptyluje, kdy potřebuje přestávku apod.